GESTORIA DARDER S.L.

PALMA DE MALLORCA - SÓLLLER

ASSESORIA FISCAL I COMPTABLE

Constitució de Societats Mercantils, Civils i Comunitats de bens

Gestió integral de Societats y Empreses Personals

DECLARACIONS D'IMPOSTOS

RenDa I Patrimoni, Societats, Donacions i Successions, Trasmisions Patrimonials, Plusvàlues municipals etc..